Dịch vụ quan trắc môi trường

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường của Phú An Thịnh

1. Tiếp nhận thông tin khách hàng cần quan trắc

  • Khách hàng cung cấp thông tin về địa điểm quan trắc
  • Cung cấp thông tin về số lượng mẫu quan trắc và các chỉ tiêu tương ứng (Chỉ tiêu, số lượng mẫu: khí thải, nước thải, bùn thải, không khí khu vực làm việc, nước mặt…)
  • Vị trí quan trắc: ngoài trời, văn phòng làm việc, nhà xưởng.
  • Tần xuất quan trắc
  • Báo cáo quan trắc cũ (nếu có)

2. Báo giá khách hàng

- Dựa vào vị trí , số lượng mẫu và các chỉ tiêu quan trắc. ACE Jsc., sẽ lên báo giá đầy đủ, chi tiết cho quý khách hàng.
- Tư vấn chi tiết và lập hợp đồng ký kết giữa 2 bên

3. Kỹ thuật viên quan trắc đến hiện trường triển khai lấy mẫu

- Ban lãnh đạo công ty phái cử đội kỹ thuật đến địa điểm quan trắc chỉ định (Công ty, vị trí quan trắc) tiến hành lấy mẫu
- Kỹ thuật viên mang mẫu quan trắc về công ty
- Phòng thí nghiệm và phòng phân tích sẽ phân tích các mẫu thu thập được và đưa ra các thông số của các chỉ tiêu quan trắc.
- Lập báo cáo chỉ tiêu quan trắc

4. Xuất báo cáo quan trắc môi trường cho khách hàng

- Bàn giao báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho khách hàng.

STT CHỈ TIÊU  ĐƠN VỊ  SỐ LƯỢNG  TẦN SUẤT/ NĂM  ĐƠN GIÁ 
I. Nước thải sinh hoạt
1 pH Mẫu 2 4  
2 BOD5 Mẫu 2 4  
3 TSS Mẫu 2 4  
4 Tổng chất rắn hòa tan Mẫu 2 4  
5 Sunfua Mẫu 2 4  
6 Amoni Mẫu 2 4  
7 Nitrat Mẫu 2 4  
8 Tổng các chất hoạt động bề mặt Mẫu 2 4  
9 Dầu mỡ động thực vật Mẫu 2 4  
10 Phosphat Mẫu 2 4  
11 Coliform Mẫu 2 4  
II Môi trường không khí xung quanh        
1 Tiếng ồn Mẫu 4 (trước báo 5 nhưng chỉ có 4) 4  
2 Bụi tổng Mẫu 4 4  
3 CO Mẫu 4 4  
4 NO2 Mẫu 4 4  
5 SO2 Mẫu 4 4  
III Môi trường khí thải        
1 Toluen Mẫu 4 4  
2 Ethyl acetate Mẫu 4 4  
3 Tiếng ồn Mẫu 1 4  
4 Bụi tổng Mẫu 1 4  
5 CO Mẫu 1 4  
6 NO2 Mẫu 1 4  
7 SO2 Mẫu 1 4  
IV  Chi phí khác
1 Chi phí nhân công đi lại, lấy mẫu  Gói  1 4  
2 Chi phí viết báo cáo  Gói  1 4